Przedszkole Parafialne im. b. Honorata Komiskiego w Lublinie

Oferta edukacyjna

Organizacja pracy przedszkola

 • działaniami wychowawczo-dydaktycznymi objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat
 • przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach 6.30 - 8.00, a odbieranie do godziny 16.30
 • przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje należność za wyżywienie oraz należność ryczałtową, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 • opłatę za przedszkole wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca

Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania z planami i programami pracy wychowawczo - dydaktycznej
 • uzyskiwania informacji, porad i wskazówek dotyczących swojego dziecka
 • wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii, uwag, spostrzeżeń o pracy przedszkola.

Rodzice są zobowiązani do:

 • przestrzegania Statutu przedszkola
 • współpracy z personelem w celu realizowania zadań wychowawczo - dydaktycznych
 • służeniu pomocą w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
 • przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
 • dokonywania w terminie opłat za pobyt dziecka w oddziale

Każde dziecko w placówce ma prawo do:

 • szacunku i podmiotowego traktowania
 • niewiedzy i upadków
 • niepowodzeń i łez
 • własności i tajemnicy
 • radości
 • wypowiadania swoich myśli i uczuć
 • do dnia dzisiejszego
 • do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich przy zachowaniu szacunku dla odmiennych poglądów religijnych.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Realizacja celów i zadań odbywa się w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności przez:

 • prowadzenie nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • wspieranie rodziny w wychowaniu i w pełnieniu opieki nad dziećmi oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej, naukę miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka,
 • świadczenie, w zależności od potrzeb dzieci i możliwości przedszkola, pomocy rodzicom w zakresie działań psychologiczno-pedagogicznych.

edukacja językowa:

prowadzona jest wg metody prof. B. Rocławskiego (glottodydaktyki). Dzięki tej metodzie dzieci już od najmłodszej grupy wprowadzane są w świat głosek i liter. Jest to program przygotowujący dziecko do nauki czytania i pisania oparty na logice, stymulujący dziecko do własnych odkryć językowych, posiadający szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych. Dziecko nie tylko bez większych trudności opanuje umiejętność czytania i pisania, ale również w przyszłości bez problemów przyswoi zasady poprawnej pisowni.

w edukacji matematycznej:

korzystamy z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka". Metoda ta pozwala rozwinąć możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki drzemiące w każdym dziecku, które wprowadzone w uporządkowany świat matematyki samo odkrywa, pod dyskretną opieką nauczyciela, zasady nim rządzące.

W prowadzonych przez nas zajęciach wykorzystujemy również:

 • elementy pedagogiki Marii Montessori (wybrane pomoce dydaktyczne, niektóre zasady funkcjonowania w grupie);
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (metoda wspierająca i stymulująca rozwój psychofizyczny, pozwalająca na zdobycie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu).

Z zajęć dodatkowych proponujemy Dzieciom:

 • Katecheza - (2 x w tyg.) jej celem jest stworzenie atmosfery pomagającej dzieciom odkrywać i doświadczać miłości Pana Boga oraz odczuć piękno i znaczenie Liturgii Kościoła., służy pomocą w odnajdywaniu swego miejsca w rodzinie i otoczeniu.
 • Język angielski - (2 x w tyg.) Zajęcia prowadzone są zgodnie z przygotowanym programem nauczania, który zakłada naukę języka dostosowaną do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Rytmika - (2 x w tyg.) Jej głównym celem jest dostarczenie radości i przyjemnych przeżyć. Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Każde zajęcie umuzykalniające zawiera zróżnicowane formy aktywności dzieci, takie jak: śpiew, improwizacja ruchowa, słuchanie muzyki, rozpoznawanie odgłosów i dźwięków, taniec i ćwiczenia słuchu muzycznego. Wszystkie treści wprowadzane są poprzez zabawę, która jest główną formą aktywności dzieci przedszkolnych.
 • Tańce - (2 x w tyg.) uczestniczą tylko dzieci chętne. Podczas zajęć doskonalą poczucie rytmu oraz figury i układy tańców klasycznych i nowoczesnych.
 • Zajęcia logopedyczne - terapia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Dla każdego dziecka dobierane są odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących i wspomagających rozwój mowy.
 • Przedszkole współpracuje z 
  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 im. J. Ciesielskiego  Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  tel. 81 / 532 - 48 - 22  wew. 30

Cookies, strona zapisuje na Twoim komputerze pliki cookies potrzebne do jej prawidłowego działania. Jeśli nie zgadzasz się na to, opuść stronę.